درس‌های موجود

تکالیف ۲۸ / ۱۱ / ۱۴۰۲

دختر خوبم ،

📝درس ۱۴ فارسی را برای مادر یا پدر روخوانی کن و یک بار از روی کلماتی که زیر آن ها خط کشیدی بنویس .

📝جمع و تفریق ( =۳۷۴۸+۴۶۱۵)(=۳۵۶۹-۸۲۹۲) را به روش فرایندی حل کن .

📖تمرین ضرب 

«آمادگی جهت کنفرانس علوم 👩‍🏫»


فعالیت کلاسی

✨جمع و تفریق فرایندی مجدد توضیح داده شد سپس تمرینات صفحه ۱۰۴ کتاب را کامل کردیم .

✨از صفحه ی ۱۱۱ کتاب ریاضی سوالات ۱ تا ۴ حل و بررسی شد .

✨درس ۱۸ اجتماعی آموزش داده شد. ( جهت ثبت یادگیری وظایف کارکنان مدرسه به دفتر مدیر و معاون آموزشی مدرسه رفتیم و عزیزان به شرح وظایف خود در مدرسه پرداختند .)

✨درس ۱۴ فارسی تدریس شد . واژه آموزی توضیح داده شد .

✨کلمات هم معنی ، مخالف و هم خانواده ی درس در کتاب های کار نوشته شد .